ელექტორნული გაზეთი - ცხელ-ცხელი ამბები

94-ე საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეთა ჩართულობის გაუმჯობესების გზების კვლევა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე

თანამედროვე სკოლის გამოწვევაა აღზარდოს და მოამზადოს მოსწავლე დემოკრატიული საზოგადოების ასაშენებლად, სწორედ ამ ასაკიდან იწყება პიროვნებად ფორმირების პროცესი, მზადება ცხოვრების გამოწვევების გასამკლავებლად. კრიტიკული აზროვნების, ანალიზის, მსჯელობის უნარების განვითარება მნიშვნელოვანია ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე. განსაკუთრებით...

წერითი -უნარ ჩვებების პრობლემების გაუმჯობესება რუსულ ენაში 94 – ე საჯარო სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლეებში

ჩემ პედაგოგიურ პრაქტიკიაზე დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ უახლოეს წლებში მოსწავლეთა სასწავლო შედეგები რუსულ ენაში უფრო დაბალი იყო გასულ წლებთან შედარებით. წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც 94 -ე საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ჩემს საკვლევ საკითხს...

ქ. თბილისის 94-ე საჯარო სკოლის 85 კლასის მოსწავლეების ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესება რუსულ ენაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქალაქ თბილისის #94 საჯარო სკოლაში განხორციელებულ პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. საკვლევ საკითხს წარმოადგენდა ამავე სკოლის 8 კლასის მოსწავლეების რუსულ ენაში ლექსიკური მარაგის გამდიდრების გზების ძიება. ჩემი მთავარი მიზანი იყო გავრკვეულიყავი იმაში,...

ბუნებისმეტყველების სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება მეოთხე კლასში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელებულია სსიპ ქალაქ თბილისის N94 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგის მიერ. კვლევა ჩატარდა 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის მაისის ჩათვლით. საკვლევ საკითხს წარმოადგენს მეოთხე კლასში ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე...

განმავითარებელი შეფასების გამოყენება დაწყებით კლასებში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 152-ე საჯარო სკოლის და-წყებითი კლასის მასწავლებლის ლია ბურდულის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს. ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში განმავითარებელი შეფასება შედარებით ახალი მიდგომაა. მის გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეთა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში....

განმავითარებელი შეფასების გამოყენება მერვე კლასში ქიმიის გაკვეთილებზე

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა სსიპ- დაბა თიანეთის №2 საჯარო სკოლაში 2018-2019 სასწავლო წელს. სსიპ – დაბა თიანეთის №2 საჯარო სკოლა მდებარეობს მაღალმთიან რეგიონში და მიეკუთვნება მცირეკონტიგენტიან სკოლათა რიცხვს. ის ექსპლუატაციაში შევიდა 1970 წელს. გათვლილია 320...

Inline
Inline