5 კომენტარი თემაში - “პედაგოგთა სერთიფიცირების პროგრამა შესაძლოა შეიცვალოს”

 1. xatuna says:

  vetanxmebi,rom gadasaxedi da shesacvlelia.tumca,samarcxvino xelfasi anu damamcirebeli, sheuracxmyofelia.

 2. cicino says:

  mimaCnia rom saganshi testireba aucileblad yvela maswavlebelma unda gaiaros, rac sheexeba profesiul unarebs, aq sheidzleba kreditebis dagroveba an misi praqtikuli saqmianobis shefaseba. sagani xom yvelam unda icodes, rac ar unda kargad atarebdes gakvetils?

 3. მარიკა says:

  ცვლილების დროს სერტიფიცირებული პედაგოგების ნაშრომის წყალში ჩაყრა არ უნდა მოხდეს,
  ამით სამომავლოდ განვითარების სტიმული საერთოდ დაიკარგება და სწორედ წარმატებული პროფესიონალების გადინება მოხდება სისტემიდან.

  !!!გამოცდის ჩაბარება ვისაც შეეძლო, პირველ 2 წელიწადში ჩააბარა, დანარჩენებს განვითარების სურვილი ძალიან ნაკლებად აქვთ, ესაა გასათვალისწინებელი.

  :) საბედნიეროდ მე მასწავლებელი არ ვარ.

 4. marine says:

  misasalmebelia qalbatoni ministris axali iniciativa ,sertificirebastan mimartebashi.sistematiuri treningebi ,gadamzadeba bevr sainteresos shestavazebs mascavlebels.me biologi var da shemtvis mnishvnelovania fexi aucko axal inovacias magram tu saskolo laboratoria ar gaumjobesda sauketeso shedegze gasvla zneli gaxdeba.gmadlobt.

 5. manana says:

  უზნეობაა, ადამიანს ერთი ხელის მოსმით წყალში ჩაუყარო ის დიდი პასუხისმგებლობა,რითაც გაიაზრებს და იღებს გადაწყვეტილებას მიიღოს მონაწილეობა სერტიფიცირების გამოცდაში, ის დიდი შრომა, რომელსაც დებს გამოცდის წარმატებით ჩაბარებაში, დაუხშო ცოდნის შესაბამისი ხედვა, და გააუქმო სერთიფიცირების ფასი და მნიშვნელობა, ჩემი აზრით პედაგოგთა სერთიფიცირების გამოცდა ერთ-ერთი და არა ერთად ერთი, მაგრამ უმნიშვნელივანესი ფაქტორი უნდა იყოს პედაგოგის ზრდის, როგორც კარიერულ, ასევე ეს უნდა აისახებოდეს მის შრომით ანაზღაურებაში. როდესაც პრაქტიკულად ხარ ძლიერი და გამოცდასაც წარმატებით აბარებ სწორედ ამიტომ ხარ ღირსეული და ძლიერი იმათზე ვინც პრაქტიკულად ძლიერია და გამოცდას ვერ აბარებს… ყველაფერი თავისი სათანადო კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს და განისაზღვროს წარმატებისა და წინსვლის ხარისხი.

დატოვეთ თქვენი კომენტარი