ცვლილება “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში

მუხლი 1. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N2, 10.01.2005, მუხ. 4) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:   1. მე-2 მუხლის:

Read more

ცვლილება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში

მუხლი 1. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N2, 10.01.2005, მუხ. 4) 56’2 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი

Read more

ცვლილება პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში

მუხლი 1. “პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N15, 23.04.2007, მუხ. 117) 20′ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1′ პუნქტი: “1′. პროფესიული

Read more

ცვლილება ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში

მუხლი 1. “ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N20, 4.05.2005, მუხ. 143) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  1. მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტი

Read more