ენერგია (გაკვეთილების ციკლი) – პროექტი

კურსის აღწერა – წინამდებარე კურიკულუმში წარმოდგენილია, სკოლაში, საბაზო საფეხურზე, ფიზიკის კურსიდან – ენერგიის სწავლების გაკვეთილების ციკლი, რაც მოსწავლეებს დაეხმარება ჩამოუყალიბდეთ

Read more