Monthly Archive: June 2019

რამდენად საჭიროა მუსიკის საგნის ინტეგრირება და კოლაბორაცია სასკოლო დისციპლინებთან?

ყველასათვის ცნობილია, რომ XXI საუკუნე ნიშნებისა და მეტაფორების, ზოგადად, სემიოტიკის ეპოქაა. აქედან გამომდინარე, საგნები ერთმანეთთან ნიშანთა სისტემებით და სახისმეტყველებითაა დაკავშირებული. სასკოლო ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ინტერკულტურული და მულტიკულტურული მიდგომები, რომელიც ეფუძვნება საგანთა შორის არსებული...

რაოდენობრივი წიგნიერების უნარის განვითარება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის გამოყენებით

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელდა სსიპ-ქალაქ თბილისის N35 საჯარო სკოლაში. კვლევა ჩატარდა ამავე სკოლის მათემატიკის მასწავლებლის ემა ჯოჯუას მიერ მე-7 კლასში. პრობლემა რომელიც სასწავლო პროცესზე დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, მდგომარეობდა იმაში, რომ...

როგორ გავაუმჯობესო მე-10 კლასის მოსწავლეთა ზეპირმეტყველების უნარი ინგლისურ ენაში

ზეპირმეტყველების უნარის განვითარებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია უცხო ენის სწავლების პროცესში. განსაკუთრებით კი სწავლების საშუალო საფეხურზე, როდესაც მოსწავლეები იწყებენ მზადებას ეროვნული გამოცდებისთვის. აღნიშნული კლასის მოსწავლეებს მოუწევთ ლაპარაკის ნაწილის ჩაბარებაც. ამიტომ ეს საკითხი აქტუალურია და სიღრმისეულ...

ზოგიერთ სინტაქსურ შეცდომათა გამომწვევი მიზეზები და მათი დაძლევის გზები

საკვლევი თემა წარმოიშვა ზეპირმეტყველებისა და შემაჯამებელი წერების, ასევე საშინაო დავალებების შეფასებისა და უკუკავშირის შედეგებზე. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოსწავლე ფასდება სამი მიმართულებით: ზეპირმეტყველება, კითხვა და წერა. ზეპირმეტყველებისა და წერის პროცესში უშვებენ მოსწავლეები უამრავ გრამატიკულ...

კითხვისადმი ინტერესის გაზრდა სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის N1 საჯარო სკოლის I ბ კლასის მოსწავლეებში

დაწყებით საფეხურზე კითხვის კომპეტენცია ის ერთ-ერთი საყრდენია , რომელზედაც უნდა დაშენდეს არა მხოლოდ ქართული ენის ე.ს.გ. გათვალისწინებული მიღწევები, არამედ ყველა დანარჩენი საგნის შედეგები და მასთან, ტრანსფერის უნარის გამომუშავება. ფონოლოგიური უნარ-ჩვევის განვითარება პირველ კლასში მართლმეტყველების...

საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრების უნარების გაუმჯობესება მესამეკლასელ მოსწავლეებთან, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

კვლევა ჩატარდა სსიპ ქალაქ თბილისის N47 საჯარო სკოლაში, რომელიც მდებარეობს თბილისის ძველ უბანში. სკოლა არის მრავალკონტიგენტიანი, სწავლობს 1600-მდე მოსწავლე. დაწყებით საფეხურზე (I-IV) დაახლოებით – 700. მათ შორის 150 მესამეკლასელია. სკოლაში არის საგნობრივი კათედრები. დაწყებითი...

Inline
Inline