რამდენად საჭიროა მუსიკის საგნის ინტეგრირება და კოლაბორაცია სასკოლო დისციპლინებთან?

ყველასათვის ცნობილია, რომ XXI საუკუნე ნიშნებისა და მეტაფორების, ზოგადად, სემიოტიკის ეპოქაა. აქედან გამომდინარე, საგნები ერთმანეთთან ნიშანთა სისტემებით და სახისმეტყველებითაა დაკავშირებული.

Read more

რაოდენობრივი წიგნიერების უნარის განვითარება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის გამოყენებით

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელდა სსიპ-ქალაქ თბილისის N35 საჯარო სკოლაში. კვლევა ჩატარდა ამავე სკოლის მათემატიკის მასწავლებლის ემა

Read more

როგორ გავაუმჯობესო მე-10 კლასის მოსწავლეთა ზეპირმეტყველების უნარი ინგლისურ ენაში

ზეპირმეტყველების უნარის განვითარებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია უცხო ენის სწავლების პროცესში. განსაკუთრებით კი სწავლების საშუალო საფეხურზე, როდესაც მოსწავლეები იწყებენ მზადებას ეროვნული

Read more

ზოგიერთ სინტაქსურ შეცდომათა გამომწვევი მიზეზები და მათი დაძლევის გზები

საკვლევი თემა წარმოიშვა ზეპირმეტყველებისა და შემაჯამებელი წერების, ასევე საშინაო დავალებების შეფასებისა და უკუკავშირის შედეგებზე. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოსწავლე ფასდება

Read more

კითხვისადმი ინტერესის გაზრდა სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის N1 საჯარო სკოლის I ბ კლასის მოსწავლეებში

დაწყებით საფეხურზე კითხვის კომპეტენცია ის ერთ-ერთი საყრდენია , რომელზედაც უნდა დაშენდეს არა მხოლოდ ქართული ენის ე.ს.გ. გათვალისწინებული მიღწევები, არამედ ყველა

Read more

საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრების უნარების გაუმჯობესება მესამეკლასელ მოსწავლეებთან, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

კვლევა ჩატარდა სსიპ ქალაქ თბილისის N47 საჯარო სკოლაში, რომელიც მდებარეობს თბილისის ძველ უბანში. სკოლა არის მრავალკონტიგენტიანი, სწავლობს 1600-მდე მოსწავლე. დაწყებით

Read more