მოსწავლეებში სემიოტიკური უნარების განვითარების ხელშეწყობის კვლევა

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პედაგოგიური კვლევის ანგარიშს, რომელიც იკვლევს, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ მოსწავლეებში სემიოტიკური უნარები სწავლა-სწავლების პროცესის დროს. კვლევა წარიმართა

Read more

როგორ გავაუმჯობესოთ ქიმიის გაკვეთილზე IX კლასის მოსწავლეთა შემაჯამებელი სამუშაოების შედეგები

ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებლის ოლინა დოგუზაშვილის მიერ განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. ნაშრომში სამეცნიერო

Read more

მოსწავლეთა მოტივაციის განმსაზღვრელი ფაქტორები მათემატიკის გაკვეთილზე სსიპ – ქალაქ თბილისის N85 საჯარო სკოლის 𝐗გ კლასში

ნაშრომი შედგება შვიდი ნაწილისაგან. I თავში მოცემულია საკვლევი საკითხის მიმოხილვა: აღწერილია პრობლემა და გამოკვეთილია პრობლემის გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები, საკვლევი კითხვა.

Read more

მოსწავლეთა სწავლის შედეგების ამაღლება მათემატიკაში სსიპ-ქალაქ თბილისის N85 საჯარო სკოლის Vა კლასში

სასკოლო განათლების სისტემას პიროვნებისა და საზოგადოების განვითარებაში უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია. სკოლას შეუძლია განსაზღვროს ადამიანის შემდგომი სწავლის, განვითარების შესაძლებლობები. მოსწავლეების სწავლის

Read more

რატომ განსხვავდება მოსწავლეთა სემესტრული/წლიური შეფასება შემაჯამებელ დავალებებში მიღებული შეფასებისაგან?

XXI საუკუნეში მასწავლებელი ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა, თუმცა შემაჯამებელი ტესტირება და მასში მოსწავლეთა გაწაფვა ერთ-ერთი აქტუალური და მუდმივი გამოწვევაა. შემაჯამებელი

Read more

როგორ გავაუმჯობესოთ საშინაო დავალების შესრულების ხარისხი ახალშენის N2 საჯარო სკოლის IX კლასში მათემატიკაში.

საშინაო დავალება მოსწავლეს და მასწავლებელს საშუალებას აძლევს უფრო ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. მათ შეუძლიათ გამართონ დისკუსია ერთმანეთში, ან განიხილონ პრობლემა გაკვეთილის

Read more