ტერმინთა სწავლებასთან დაკავშირებული სიძნელეების დაძლევის გზები ინფორმაციულ – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში მე-5 კლასში

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების პროცესის უმთავრესი მიზანია მოსწავლეს ჩამოუყალიბოს არა მარტო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, არამედ ხელი შეუწყოს ციფრული წიგნიერების განვითარებას.

Read more

მეცხრე კლასის მოსწავლეების აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესება ფიზიკაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს რუისპირის საჯარო სკოლაში განხორციელებულ კვლევის ანგარიშს. რუისპირის საჯარო სკოლა 2018 წელს რეაბილიტირებული იქნა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ

Read more