ტექსტის გაგება-გააზრებისას წარმოქმნილი სირთულეები მე-4 კლასში და არსებული პრობლემების გაუმჯობესების გზები

დაწყებით კლასებში გააზრებული კითხვის სწავლებას უდიდესი როლი ენიჭება მოსწავლის შემდგომი განვითარებისთვის. გააზრებული კითხვა დაეხმარება მას სწავლების შემდგომ საფეხურზე გაუადვილდეს სხვადასხვა

Read more

განმავითარებელი შეფასების როლი სწავლების ეფექტურობის გაუმჯობესებაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 117-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის მაია ბურდულის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს. კვლევა შეეხება „განმავითარებელი

Read more

კითხვისა და გააზრების უნარების გაუმჯობესება ვაზისუბნის საჯარო სკოლის მეორე კლასში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის II(ა) კლასში განხორციელბული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. ნაშრომი შედგება VII თავისაგან. პირველ

Read more

კითხვის მოტივაციის ამაღლება მეორე კლასის მოსწავლეებში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქალაქ ახალციხის N5 საჯარო სკოლაში განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. აღნიშნული კვლევა ჩატარდა ამავე სკოლის დაწყებითი კლასის

Read more

ტექსტური ამოცანების გაგება-გააზრების უნარების განვითარება პირველ კლასში

წინამდებარე ნაშრომი არის სსიპ გუჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებლის მაია ქურხულის პრაქტიკის კვლევის ანგარიში. მასში განხილულია

Read more

როგორ ავამაღლოთ მოტივაცია ღრელის საჯარო სკოლის მე-5 კლასის მოსწავლეებში ქართული ენის გაკვეთილზე გრამატიკის სწავლებისას

ქართული ენის სწავლება ის პროცესია, როცა მოსწავლის დაინტერესება არ უკავშირდება არანაირ სათავგადასავლო თუ სხვა ჟანრის წიგნის წაკითხვას, მოსწავლე სერიოზულად უნდა

Read more