განმავითარებელი შეფასების გამოყენება დაწყებით კლასებში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 152-ე საჯარო სკოლის და-წყებითი კლასის მასწავლებლის ლია ბურდულის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს. ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში

Read more

განმავითარებელი შეფასების გამოყენება მერვე კლასში ქიმიის გაკვეთილებზე

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა სსიპ- დაბა თიანეთის №2 საჯარო სკოლაში 2018-2019 სასწავლო წელს. სსიპ – დაბა თიანეთის №2 საჯარო სკოლა მდებარეობს

Read more