ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი, საგამოცდო ადგილები და გამოცდაზე მოქცევის წესები

დადგინდა აბიტურიენტთა საგამოცდო განრიგი, სადაც მითითებულია როგორც საგამოცდო ადგილი, ასევე გამოცდის კონკრეტული თარიღი და დრო.

ყველა აბიტურიენტს შესაძლებობა აქვს იხილოს საკუთარი განრიგი თავის პირად გვერდზე, სადაც შესვლა შესაძლებელია მითითებულ ბმულზე – https://online.naec.ge/ueereg/entrants/EntrantsLogin.aspx მომხმარებილის სახელისა და პაროლის დაფიქსირების შემდეგ.

გარდა პირადი ინფორმაციისა (რომლის დაბეჭდვაც სავალდებულოა), აბიტურიენტის პირად პროფილში განტავსებულია გამოცდაზე მოქცევის წესები, რომლებსაც სასურველია გაეცნოს ყველა აბიტურიენტი.

გამოცდაზე მოქცევის წესები:

ტესტირების დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ „გამოი. შესაბამისი აღნიშვნით დაადასტურეთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით წესებს, რათა ტესტური დავალებების მისაღებად კოდის შეყვანა შეძლოთ.

 • არ დადოთ მერხებზე არც ერთი სხვა ნივთი იმ ნივთების გარდა, რომლებიც გამოცდის დაწყებამდე
  დაგირიგდათ. წყალი პლასტმასის ბოთლით შეგიძლიათ დადგათ იატაკზე;
 • პასუხების ფურცლების დარიგებისას კურატორთან ან მეთვალყურესთან ერთად დაკვირვებით
  გადახედეთ ამ ფურცელს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის დაუზიანებელია, რის შემდეგაც სექტორის უწყისში
  მოაწერთ ხელს დაუზიანებელი პასუხების ფურცლის მიღების თაობაზე (ხარვეზიანი პასუხების ფურცელი შეიცვლება);
 • პასუხების ფურცელზე კურატორის ან მეთვალყურის მიერ დაკრული შტრიხკოდის ნომერს საკუთარი ხელით გადაიტანთ სექტორის უწყისის შესაბამის გრაფაში;
 • კურატორს ან მეთვალყურეს მხოლოდ ხელის აწევით შეგიძლიათ მიმართოთ;
 • ტესტზე მუშაობის დაწყება შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მეთვალყურე ან კურატორი მოგცემთ მითითებას და დაიწყება საგამოცდო დროის ათვლა;
 • თუ დროზე ადრე დაასრულებთ ტესტზე მუშაობას და პასუხების ფურცლის შევსებას, ხელის აწევით
  მიმართავთ მეთვალყურეს ან კურატორს, რომლებსაც დადგენილი წესით ჩააბარებთ შავი
  სამუშაოსათვის განკუთვნილ ფურცელსა და პასუხების ფურცელს, რასაც დაადასტურებთ უწყისში ხელმოწერით და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებთ საგამოცდო სექტორს;
 • გამოცდის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე მეთვალყურე ან კურატორი შეგახსენებთ დროს, რათა დროულად დაასრულოთ ტესტზე მუშაობა;
 • დრო არავის დაემატება (გარდა იმ პირებისა, რომლებსაც სამედიცინო ცნობით დადასტურებული ფუნქციონალური დარღვევები აღენიშნებათ).

გაფრთხილებას მიიღებთ ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი დარღვევის შემთხვევაში: 

 • კურატორის ან მეთვალყურისათვის ტესტის შინაარსთან დაკავშირებული კითხვების დასმა;
 • საგამოცდო პროცესის დროს საუბარი, ერთმანეთთან გადალაპარაკება ან რაიმე ფორმით ერთმანეთის დახმარების მცდელობა;
 • მეთვალყურის ან კურატორის მითითებამდე ტესტზე მუშაობის დაწყება;
 • საგამოცდო დროის ამოწურვის შემდეგ ტესტზე მუშაობის გაგრძელება.
 • სამუშაო ადგილის უნებართვოდ დატოვება;
 • ნებადართული ნივთების გარდა სამუშაო მაგიდაზე სხვა ნივთების აღმოჩენა;
 • პასუხების ფურცლის შესავსებად ცენტრის ან ცენტრის მიერ ნებადართული კალმის გარდა სხვა კალმის გამოყენება;
 • პასუხების ფურცელზე მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის (სახელი, ნომერი, მისამართი და სხვ.) ან რაიმე სახის ისეთი გრაფიკული გამოსახულების (ფიგურა, წარწერა და ა.შ.) დატანა, რომელიც დაკავშირებული არ არის ტესტურ დავალებასთან.

ერთი გაფრთხილების შემდეგ იმავე ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან.

გამოცდიდან გაფრთხილების გარეშე მოხსნას შემდეგი წესები ითვალისწინებს:

 • ლექსიკონის, მობილური ტელეფონის, კალკულატორის ან სხვა ელექტრონული ხელსაწყოს გამოცდაზე შეტანისა და მათი თუნდაც გამორთულ მდგომარეობაში აღმოჩენის შემთხვევაში
 •  დამხმარე მასალის გამოყენების ან აღმოჩენის შემთხვევაში;
 •  წესრიგის უხეში დარღვევის, აგრეთვე, საგამოცდო პროცესში მონაწილე პირის შეურაცხყოფის ან სხვა მსგავს შემთხვევაში;
 • ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის
  შემთხვევაში.

თქვენ ვალდებული ხართ დაემორჩილოთ გამოცდის კურატორის, მეთვალყურის ან სხვა პასუხისმგებელი პირის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, მათ შორის, გადაწყვეტილებას გამოცდიდან თქვენი მოხსნის შესახებ. საგამოცდო პროცესის მონაწილე რომელიმე პირის/პირების მიერ დადგენილი პროცედურის დარღვევის შემთხვევაში, უფლება გაქვთ იმავე დღეს წარმოადგინოთ საპრეტენზიო განაცხადი საგამოცდო ცენტრის შენობაში.

 

პასუხების მონიშვნის ინსტრუქცია 

გამოცდაზე გადმოგეცემათ საგამოცდო ტესტის პასუხების ფურცელი და შავი სამუშაოსათვის განკუთვნილი ცარიელი ფურცლები.

 •  გაითვალისწინეთ, გასწორდება მხოლოდ პასუხების ფურცელი!
 •  პასუხების ფურცლის გაკეცვა ან დაზიანება დაუშვებელია!

 

არჩევითბოლოიანი დავალების შემთხვევაში გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:

 •  ყოველ არჩევითბოლოიან დავალებას თან ახლავს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთია სწორი;
 • თითოეული სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით.

 

არჩევითბოლოიანი პასუხების მონიშვნისას:

 • პასუხების ფურცელზე მოძებნეთ დავალების შესაბამისი ნომერი;
 •  ნომრის ქვეშ იპოვეთ უჯრა, რომელიც თქვენ მიერ არჩეულ პასუხს შეესაბამება;
 •  დასვით X ნიშანი ამ უჯრაში.

მაგალითად, თუ მე-6 დავალების პასუხად აირჩიეთ პასუხის (ბ) ვარიანტი, მაშინ პასუხების ფურცელზე უნდა მოძებნოთ მე-6 დავალების სვეტი და ამ სვეტში პასუხის (ბ) ვარიანტის შესაბამის უჯრაში დასვათ X ნიშანი (იხ.ნიმუში).

თქვენ მიერ არჩეული პასუხის სწორად მონიშვნის ერთადერთი გზაა სათანადო უჯრაში X ნიშნის დასმა. ელექტრონული პროგრამა არ აღიქვამს არც ერთ სხვა აღნიშვნას (მაგალითად, ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ ხაზებს, შემოხაზულ უჯრას და ა. შ.);
დასაშვებია, რომ X ნიშანი ოდნავ გასცდეს უჯრის საზღვრებს (იხ. ნიმუში), თუმცა არ არის სასურველი იგი იმდენად მცირე იყოს, რომ არ მიდიოდეს უჯრის კუთხეებამდე;

თითოეული დავალების ნომრის შესაბამის სვეტში უნდა მონიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი ანუ მხოლოდ ერთ უჯრაში დასვათ X ნიშანი. თუ სვეტში ერთზე მეტ X ნიშანს დასვამთ, ამ დავალების არც ერთი პასუხი არ ჩაითვლება არჩეულად; თუ გსურთ პასუხების ფურცელზე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მთლიანად გააფერადეთ ის უჯრა, რომელშიც X ნიშანი დასვით და შემდეგ იმავე სვეტში მონიშნეთ პასუხის ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ უჯრაში). ელექტრონული პროგრამა არჩეულ პასუხად მხოლოდ X-ნიშნიან უჯრას აღიქვამს (იხ. ნიმუში), შესაბამისად, ამის შემდეგ შეუძლებელი გახდება სწორ პასუხად იმ პასუხის არჩევა, რომელიც უკვე გადაასწორეთ (ანუ იმ პასუხია, რომლის შესაბამისი უჯრა უკვე მთლიანად გააფერადეთ).

ღია დავალებების ანუ იმ დავალებების შესრულებისას, როდესაც პასუხების ფურცელზე გავრცობილი პასუხის დაწერა გიწევთ, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:

 •  თითოეული პასუხი მისთვის საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილას უნდა ჩაწეროთ და იგი არ უნდა გასცდეს ფურცელზე გამოყოფილ არეს;
 •  არ გასწორდება ის დავალება, რომლის პასუხში მითითებული იქნება სახელი, გვარი ან პიროვნების იდენტიფიცირების სხვა საშუალება;
 • შეცდომის დაშვების შემთხვევაში უნდა გადახაზოთ შეცდომა (არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ ფრჩხილები) და პასუხი დაწეროთ გადახაზული სიტყვისა თუ სიტყვების გვერდით ან ზემოთ.

ganatleba.me გისურვებთ წარმატებას!

 

დატოვეთ კომენტარი