კითხვის მოტივაციის ამაღლება მეორე კლასის მოსწავლეებში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქალაქ ახალციხის N5 საჯარო სკოლაში განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. აღნიშნული კვლევა ჩატარდა ამავე სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის მაია შველიძის მიერ.

ნაშრომი შედგება 7 თავისგან. პირველ თავში მოცემულია მოკლე ინფორმაცია, აღნიშნული სკოლისა და მკვლევარი მასწავლებლის შესახებ. აქვე გაეცნობით საკვლევი საკითხის მიმოხილვას. მეორე თავში მოცემულია კვლევის მიზნები და ამოცანები; დატანილია ცხრილი, რომელშიც გაწერილია კვლევის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების ვადები; აქვეა საკვლევი საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მიმოხილვა. შემდეგ თავში განხილულია კვლევის ინსტრუმენტები და შერჩევის სტრატეგიები. მეოთხე თავში მოცემულია შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი და მისი შედეგები. მეხუთე თავშია ინფორმაცია ინტერვენციის განხორციელების შესახებ. განხილულია 6 ინტერვენციიდან თითოეული ცალ-ცალკე. ინტერვენციის შეფასებას იხილავთ მეექვსე თავში. ამას მოსდევს კვლევის მიგნებები და დასკვნითი ნაწილი.


 

დატოვეთ კომენტარი