კითხვისა და გააზრების უნარების გაუმჯობესება ვაზისუბნის საჯარო სკოლის მეორე კლასში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის II(ა) კლასში განხორციელბული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. ნაშრომი შედგება VII თავისაგან. პირველ თავში მოცემულია ინფორმაცია სკოლის შესახებ, საკვლევი საკითხის მიმოხილვა, პროექტის მიზანი და ამოცანები, მითითებულია განსახორციელებელი კვლევის ვადები.II თავში განხილულია ლიტერატურის მიმოხილვა, III თავში აღწერილია კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტები. IV თვი მოიცავს კვლევის შედეგებს, კერძოდ, მონაცემთა ანალიზს, კვლევის მიგნებებს, შესაძლო ინტერვენციებსა და განხორციელებულ ცვლილებებს. V თავი დათმობილი აქვს რეკომენდაციებსა და ინტერვენციების შეფასებას . VI თავში საუბარია დასკვნებსა და მიღებული შედეგების შეჯამებაზე, VII თავში მითითებულია და დანართები.


 

დატოვეთ კომენტარი