განმავითარებელი შეფასების როლი სწავლების ეფექტურობის გაუმჯობესებაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 117-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის მაია ბურდულის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს. კვლევა შეეხება „განმავითარებელი შეფასების როლს სწავლების ეფექტურობის გაუმჯობესებაში“.

განმავითარებელი შეფასება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, რომლის სწორად დაგეგმვა და განხორციელება განაპირობებს მოსწავლეების სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. ლიტერატურის, კვლევებისა და სტატიების განხილვის შემდეგ მივხვდი, რომ შეფასება აუცილებად უნდა იყოს გამჭვირვალე, ვალიდური, სანდო და ობიექტური. მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა გამოიყენოს შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდები, როგორიცაა მაგალითად ურთიერთშეფასება, თვითშეფასება, წერილობითი და სიტყვიერი უკუკავშირი და სხვა.


 

დატოვეთ კომენტარი