განმავითარებელი შეფასების გამოყენება დაწყებით კლასებში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 152-ე საჯარო სკოლის და-წყებითი კლასის მასწავლებლის ლია ბურდულის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს.

ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში განმავითარებელი შეფასება შედარებით ახალი მიდგომაა. მის გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეთა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში.

გავეცანი არაერთ სტატიას, კვლევას და მივხდი, რომ მთავარია შეფასების ეს მოდგომები სწორად გავიგოთ და გამოვიყენოთ, რათა მიზნობრივად შევაგროვოთ ინფორმაცია მოსწავლეთა ცოდნის დონის შესახებ. განმავითარებელი შეფასება მასწავლებელს ეხმარება სწორად დაგეგმოს სწავლება და მიაღწიოს მიზნებს. მოცემული საკითხის კველვისათვის შევიმუშავე გეგმა, რომლის მიზანიც იყო: 152-ე საჯარო სკოლის 11 კლასში განმავითარებელი შეფასების მრავალფეროვანი სტრატეგიების გამოყენება, მოსწავლეთა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ინტერვენციის დაგეგმვა და რეკომენდაციების შემუშავება.

კვლევის მიმართულებებიდან ავირჩიე სასკოლო გარემო, მასწავლებლები, მოსწავლეები და მშობლები. კვლევის მეთოდად შევარჩიე თვისობრივი და რაოდენობრივი. ინსტრუმენტებს წარმოადგენდა კითხვარი, ფოკუს ჯგუფი, და ინტერვიუ. დავგეგმე ინტერვენციები და განვახორცილე.

კვლევა მიმდინარეობდა 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 2019 წლის 30 მაისამდე პერიოდში.


 

დატოვეთ კომენტარი