საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის მოქმედების სფერო (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

მუხლი 3. უმაღლესი განათლების მიზნები

მუხლი 4. უმაღლესი განათლების ენა

 

თავი II. უმაღლესი განათლების სისტემის მართვა

მუხლი 5. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება უმაღლესი განათლების სფეროში

მუხლი 6. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება უმაღლესი განათლების სფეროში

მუხლი 7. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილება უმაღლესი განათლების სფეროში

მუხლი 8. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციები სახელოვნებო-შემოქმედებითი და სასპორტო უმაღლესი განათლების სფეროში (17.06.2011. N4792)

მუხლი 81. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის (17.06.2011. N4792)

 

თავი III. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დანიშნულება, სახეები, დაფუძნება, სტატუსის მოპოვება, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 9. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახეები (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 10. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კომპეტენციათა გამიჯვნა

მუხლი 11. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (17.06.2011. N4792)

მუხლი 12. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – კერძო სამართლის იურიდიული პირი

მუხლი 121. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვება (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 13. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

 

თავი IV. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრუქტურა (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 14. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრუქტურა (17.06.2011. N4792)

მუხლი 15. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვა (17.06.2011.N4792)

მუხლი 16. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის პრინციპები

მუხლი 17. წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევის წესი (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 18. წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილება

მუხლი 19. წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 20. აკადემიური საბჭოს არჩევა (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 21. აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილებანი ( სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 22. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელი (რექტორი) (17.06.2011. N4792)

მუხლი 221. რეგენტთა საბჭო (17.06.2011. N4792)

მუხლი 23. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (17.06.2011. N4792)

მუხლი 24. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის უფლებამოსილება

მუხლი 25. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ხარისხის უზრუნველყოფა (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 26. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტი (17.06.2011. N4792)

მუხლი 27. ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭო (17.06.2011. N4792)

მუხლი 28. ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭოს უფლებამოსილება (17.06.2011. N4792)

მუხლი 29. ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის დეკანი (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 30. სადისერტაციო საბჭო (17.06.2011.N4792)

მუხლი 31. ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (17.06.2011. N4792)

 

თავი V. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალი (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 32. პერსონალი

მუხლი 33. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალი

მუხლი 34. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი

მუხლი 35. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის პირობები

მუხლი 36. აკადემიური პერსონალის შრომითი ურთიერთობები (17.06.2011. N4792)

მუხლი 37. აკადემიური პერსონალის უფლებები

მუხლი 38. ამოღებულია (17.06.2011. N4792)

მუხლი 39. აკადემიური წოდებები (17.06.2011. N4792)

მუხლი 40. ადმინისტრაციული თანამდებობები და სხვა პერსონალი

მუხლი 41. ადმინისტრაციული თანამდებობიდან გათავისუფლება (17.06.2011. N 4792)

მუხლი 42. თანამდებობრივი შეუთავსებლობა სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (სათაური(17.06.2011. N4792)

 

თავი VI. სტუდენტი

მუხლი 43. სტუდენტის უფლებები

მუხლი 44. სტუდენტის ვალდებულებები

მუხლი 45. სტუდენტთა თვითმმართველობის უფლებები

 

თავი VII. უმაღლესი განათლების საფეხურები

მუხლი 46. აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურები (10.08.2009 N 1611)

მუხლი 461. მოკლე ციკლი პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 47. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 471. სამედიცინო/სტომატოლოგიური განათლება (17.06.2011. N4792)

მუხლი 472. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (10.08.2009 N 1611)

მუხლი 473.. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (17.11.2009 N 2078)

მუხლი 474. ელექტრონული სწავლება (22.02.2011. N4209)

მუხლი 48. ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა

მუხლი 49. დოქტორანტურა

მუხლი 491. ერთობლივი პროგრამები (10.12.2008 N 673)

მუხლი 50. უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

 

თავი VIII. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტთა მიღების წესი

მუხლი 51. გამოცდების ეროვნული ცენტრი

მუხლი 52. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის მიღების საფუძველი (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 521. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის მიღების საფუძველი (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 53. ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდები (7.04.2009 N 1161)

მუხლი 54. სახელმწიფო სასწავლო გრანტების მინიჭება

მუხლი 541. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მინიჭება (7.04.2009 N 1161)

მუხლი 542. სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მინიჭება მასწავლებლისმომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული უმაღლესი განათლების მქონე პირისათვის (10.08.2009 N 1611)

მუხლი 55. ამოღებულია (11.03.2011. N4431)

მუხლი 551. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი (7.04.2009 N 1161)

მუხლი 56. მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების წესი (17.06.2011. N4792)

 

თავი VIII1. ავტორიზაცია  (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 561. ავტორიზაციის შინაარსი (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 562. გადაწყვეტილება ავტორიზაციის თაობაზე (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 563. გადაწყვეტილება ავტორიზაციის შესახებ და ავტორიზაციის სამართლებრივი შედეგი (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 564. გადაწყვეტილება ავტორიზაციაზე უარის თქმის ან ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ და მათი სამართლებრივი შედეგები (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 565. საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება (17.06.2011. N4792)

 

თავი IX. ამოღებულია (17.03.2006. N2795)

 

თავი X. აკრედიტაციის პროცესი

მუხლი 63. აკრედიტაციის შინაარსი (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 64. აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფი (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 65. ამოღებულა (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 66. გადაწყვეტილება აკრედიტაციის თაობაზე (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 661. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

 

თავი XI. ამოღებულა  (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 67. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 68. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 69. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 70. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 71. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 71. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 72. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 73. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 74. ამოღებულია (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

 

თავი XII. რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია

მუხლი 75. რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამა

მუხლი 76. რეგულირებადი პროფესიები

მუხლი 77. რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია

 

თავი XIII. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობის სახეები და მათი დაფინანსების წყაროები

მუხლი 78. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ეკონომიკური საქმიანობა (17.06.2011. N4792)

მუხლი 79. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება

მუხლი 80. უმაღლესი განათლების დაფინანსება სახელმწიფო სასწავლო გრანტით

მუხლი 801. უმაღლესი განათლების დაფინანსება სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით (7.04.2009 N 1161)

მუხლი 81. სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის ოდენობები (7.04.2009 N 1161)

მუხლი 82. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ურთიერთობა სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გამცემთან (7.04.2009 N 1161)

მუხლი 83. სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევითი გრანტი

 

თავი XIV. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონება და ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 84. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონება (17.06.2011. N4792)

მუხლი 85. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონებით სარგებლობა (17.06.2011. N4792)

მუხლი 86. სახელმწიფოს მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის გადაცემული ქონება (სათაური 17.06.2011. N4792)

მუხლი 861. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირში − უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი (17.06.2011. N4792)

 

თავი XV. გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 87. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვა

მუხლი 88. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსი და დაფინანსება

მუხლი 89. გამოცდების ეროვნული ცენტრი, განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი და საგანმანათლებლო პროგრამების თავსებადობა (28.03.2007. N4529)

მუხლი 891. საქართველოში საომარი მოქმედებების გამო სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობის ღონისძიებები (21.07.2010. N3528 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

 

თავი XVI. დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 90. კანონის ძალაში შესვლა

დატოვეთ კომენტარი

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *