საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. საქართველოს კანონომდებლობა ზოგადი განათლების სფეროში და ამ კანონის მოქმედების სფერო.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება.

მუხლი 3. ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძიღითადი მიზნები.

მუხლი 4. სწავლების ენა.

მუხლი 5. ეროვნული სასწავლო გეგმა.

მუხლი 6. ზოგადი განათლება.

მუხლი 7. ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა.

 

თავი II. მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მუხლი 8. ძირითადი გარანტიები.

მუხლი 9. ზოგადი განათლების მიღების უფლება.

მუხლი 10. საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ ცოდნის უფლება.

მუხლი 11. სკოლის მართვაში მონაწილეობის მიღება.

მუხლი 12. გასაჩივრების უფლება.

მუხლი 13. ნეიტრალურობა და არადისკრიმინაციულობა.

მუხლი 14. გამოხატვის თავისუფლება.

მუხლი 15. შეკრების თავისუფლება.

მუხლი 16. გაერთიანების თავისუფლება.

მუხლი 17. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა.

მუხლი 18. რწმენის თავისუფლება.

მუხლი 19. დისციპლინა.

მუხლი 20. ძალადობის დაუშვებლობა და უსაფრთხოება

მუხლი 21. მასწავლებლის სხვა უფლებები.

 

თავი II1. მასწავლებლის პროფესია

მუხლი 211. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი.

მუხლი 212. ზოგადი განათლების მასწავლებლის სახეები და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი

მუხლი 213. მასწავლებლის განათლება

მუხლი  214. მასწავლებლობის მაძიებელი

მუხლი 215. მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდა

მუხლი 216. მასწავლებლის სერტიფიკატი

მუხლი 217. მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

მუხლი 218. მასწავლებლის მომზადებსა და პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია

 

თავი III. ზოგადი განათლების დაფინანსება

მუხლი 22. სახელმწიფოს მიერ ზოგადი განათლების დაფინანსება

მუხლი 221. უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის ვაუჩერული დაფინანსება (20.04.2010. N2958)

მუხლი 23. დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების დაფინანსება

 

თავი IV. ზოგადი განათლების სისტემის მართვა

მუხლი 24. საქართველოს პარლამენტის უფებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში

მუხლი 25. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში

მუხლი 26. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში

მუხლი 27. საქართველოს სამინისტროების უფლებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში

მუხლი 28. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი – ამოღებულია (25.11.2011. N5349 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან)

მუხლი 281. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

მუხლი 282. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (9.03.2011. N4321)

მუხლი 283. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (20.12.2011. N5511)

მუხლი 29. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების განათლების სამინისტროთა უფებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში

მუხლი 30. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში

 

თავი V. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები

მუხლი 31. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

მუხლი 32. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაცია და აკრედიტაცია (21.07.2010. N3530 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 33. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ვალდებულებები და უფლებამოსილებები

მუხლი 34. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

 

თავი VI. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის პრინციპები

მუხლი 35. პასუხისმგებლობა და სტრუქტურა

მუხლი 36. ინტერესთა კონფლიქტი

 

თავი VII. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სამეურვეო საბჭო

მუხლი 37. სამეურვეო საბჭო

მუხლი 38. სამეურვეო საბჭოს ფუნქციები

მუხლი 39. სამეურვეო საბჭოს არჩევის წესი

მუხლი 40. სამეურვეო საბჭოს წევრისა და სამეურვეო საბჭოსთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა

 

თავი VIII. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექცია

მუხლი 41. დირექცია

მუხლი 42. დირექტორის არჩევის წესი

მუხლი 43. დირექტორის ფუნქციები

მუხლი 44. დირექტორისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა

 

თავი IX. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგიური საბჭო

მუხლი 45. პედაგოგიური საბჭო

მუხლი 46. პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციები

 

თავი X. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა თვითმმართველობა

მუხლი 47. მოსწავლეთა თვითმმართველობა

მუხლი 48. მოსწავლეთა თვითმართველობის ფუნქციები

 

თავი X1. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური წესი  (22.02.2011. N4204)

მუხლი 481. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური წესი (22.02.2011. N4204)

მუხლი 482. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსი წესი (22.02.2011. N4204)

მუხლი 483. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის უფლება-მოვალეობები (27.12.2012 N 173)

მუხლი  484. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამართლებრივი დაცვა წესი (22.02.2011. N4204)

მუხლი 485. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სოციალური დაცვა წესი (22.02.2011. N4204)

მუხლი 486. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მიერ ფიზიკური ძალისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების შემთხვევები და წესი (22.02.2011. N4204)

 

თავი X2  არასრულწლოვნის გადამისამართება (რეფერალი) (28.12.2011 N 5666  გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 487. არასრულწლოვნის გადამისამართების (რეფერალის) წესი (28.12.2011 N 5666 გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 488. არასრულწლოვნის მიმართ გადამისამართების ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების აღსრულება (28.12.2011 N 5666 გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 489. არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული გადამისამართების ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილების გადასინჯვა (28.12.2011 N 5666 გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

 

თავი XI. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმწიფო კონტროლი, ქონება, დაფინანსება, ანგარიშგება და ბუღალტრული აღრიცხვა

მუხლი 49. სახელმწიფო კონტროლი

მუხლი 50. საჯარო სკოლის ქონება

მუხლი 51. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსები

მუხლი 52. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ანგარიშება და საბუღალტრო აღრიცხვა

 

თავი XII. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 53. კანონის მიღებასთან დაკავშირებით ნორმატიული აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადება

მუხლი 54. მოსამზადებელი სამართლებრივი აქტების პროექტები (20.04.2010. N2940)

მუხლი 55. სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებები

მუხლი 56. სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებები (26.10.2010. N3744)

მუხლი 561 სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი (2.03.2007. N4412)

მუხლი 57. საშუალო პროფესიული განათლების დაწესებულებები

მუხლი 58. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სახით დაფუძნების უზრუნველყოფა

მუხლი 59. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის ორგანოების პირველი არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა

მუხლი 60. სასწავლო პროგრამების ზოგადი განათლების საფეხურებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა

მუხლი 601. 2011–2012 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო გეგმის ამოქმედებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებები (15.12.2010. N4042)

მუხლი 61. მასწავლებელთა პირველი სერტიფიცირება

მუხლი 611. დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის სახეები და უცხოური ენის მასწავლებელი (20.04.2010. N2940)

მუხლი 62. ზოგადსგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება

მუხლი 63. 12-წლიან ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლებაზე გადასვლა

მუხლი 631. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული ზოგადი განათლების აღიარება (19.12.2008. N790)

მუხლი 632. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სახელმწიფოს მიერ გადაცემული საჯარო სკოლის ქონების განკარგვა (26.02.2010. N2671)

მუხლი 633. ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის 5 წლის ასაკიდან დაწყებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები (16.07.2010. N3442)

მუხლი 634. სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება (21.07.2010. N3530 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 64. კანონის ამოქმედება

დატოვეთ კომენტარი

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *