ელექტორნული გაზეთი - ცხელ-ცხელი ამბები

ტექსტის გაგება-გააზრებისას წარმოქმნილი სირთულეები მე-4 კლასში და არსებული პრობლემების გაუმჯობესების გზები

დაწყებით კლასებში გააზრებული კითხვის სწავლებას უდიდესი როლი ენიჭება მოსწავლის შემდგომი განვითარებისთვის. გააზრებული კითხვა დაეხმარება მას სწავლების შემდგომ საფეხურზე გაუადვილდეს სხვადასხვა დისციპლინების აღქმა-გაგება-გააზრება. კითხვის უნარის განვითარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს უნარები განაპირობებენ პიროვნების აკადემიურ...

განმავითარებელი შეფასების როლი სწავლების ეფექტურობის გაუმჯობესებაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის 117-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის მაია ბურდულის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს. კვლევა შეეხება „განმავითარებელი შეფასების როლს სწავლების ეფექტურობის გაუმჯობესებაში“. განმავითარებელი შეფასება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, რომლის სწორად დაგეგმვა და...

კითხვისა და გააზრების უნარების გაუმჯობესება ვაზისუბნის საჯარო სკოლის მეორე კლასში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის II(ა) კლასში განხორციელბული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. ნაშრომი შედგება VII თავისაგან. პირველ თავში მოცემულია ინფორმაცია სკოლის შესახებ, საკვლევი საკითხის მიმოხილვა, პროექტის მიზანი და ამოცანები, მითითებულია განსახორციელებელი...

კითხვის მოტივაციის ამაღლება მეორე კლასის მოსწავლეებში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქალაქ ახალციხის N5 საჯარო სკოლაში განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. აღნიშნული კვლევა ჩატარდა ამავე სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის მაია შველიძის მიერ. ნაშრომი შედგება 7 თავისგან. პირველ თავში მოცემულია მოკლე ინფორმაცია, აღნიშნული...

ტექსტური ამოცანების გაგება-გააზრების უნარების განვითარება პირველ კლასში

წინამდებარე ნაშრომი არის სსიპ გუჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებლის მაია ქურხულის პრაქტიკის კვლევის ანგარიში. მასში განხილულია პირველ კლასში ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას გამოვლენილი პრობლემები, მათი გამომწვევი მიზეზები და პრობლემების გადასაჭრელად დაგეგმილი...

როგორ ავამაღლოთ მოტივაცია ღრელის საჯარო სკოლის მე-5 კლასის მოსწავლეებში ქართული ენის გაკვეთილზე გრამატიკის სწავლებისას

ქართული ენის სწავლება ის პროცესია, როცა მოსწავლის დაინტერესება არ უკავშირდება არანაირ სათავგადასავლო თუ სხვა ჟანრის წიგნის წაკითხვას, მოსწავლე სერიოზულად უნდა აცნობიერებდეს, რომ გრამატიკის სწავლება იგივეა, რაც რომელიმე ზუსტი მეცნიერების სწავლა. ის უნდა დაეუფლოს მეცნიერებას...

Inline
Inline