განისაზღვრა მე-11 კლასელთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ვადები

2017-2018 სასწავლო წელს, მე-11 კლასის მოსწავლეები სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებს ჩააბარებენ გეოგრაფიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და ქიმიაში. გამოცდები ჩატარდება შემდეგი განრიგის მიხედვით:

Read more

ენერგია (გაკვეთილების ციკლი) – პროექტი

კურსის აღწერა – წინამდებარე კურიკულუმში წარმოდგენილია, სკოლაში, საბაზო საფეხურზე, ფიზიკის კურსიდან – ენერგიის სწავლების გაკვეთილების ციკლი, რაც მოსწავლეებს დაეხმარება ჩამოუყალიბდეთ

Read more